Odd the Octopus (Blekkspruten Odd)
Odd the Octopus (Blekkspruten Odd)

Odd the Octopus (Blekkspruten Odd)

I made Odd the Octopus using a 4.0 mm crochet hook and Pickles Thin Organic Cotton (50
g / 90 m). The eyes were made using fingering weight white and black cotton yarn and a
2.0 mm crochet hook.
You can choose to make Odd in any weight yarn, just adjust your hook. This will obviously
affect the size of your finished octopus.

Jeg brukte Pickles Thin Organic Cotton (50 g / 90 m) og heklekrok størrelse 4.0mm for å
lage Blekkspruten Odd. For øyne brukte jeg heklekrok 2.0mm og Gjestdal Baby Bomull.
Du kan uproblematisk bruke annet garn, men pass på å tilpasse størrelse på heklekrok til
garnet du bruker, og hvis noe – velg en mindre størrelse på heklekrok enn det som er
anbefalt for garnet du bruker.

Equipements:

– Desired yarn and a crochet hook that fit your yarn (using a hook that is just below the
recommended size for the yarn you’re using usually makes a good result)
– Small amount of – preferable – light weight/fingering black and white yarn
– Something for filling – I used poleyester filling
– Needle for assembling

Utstyr

– Valgfritt garn og passende heklekrok (se over)
– Små mengder hvit og svart tynnere garn
– Polyesterfyll ea fyll
– Nål til å feste tråder og feste deler.

Notes:
Inc = increase, I recommend invisible increase
Dec = decrease, I recommend invisible decrease
You work continiously in a spiral

Øk = Hekle 2i1 eller «invisible increase»
Red=Hekle 2 sammen, eller «invisible decrease»
Du hekler uavbrutt (som i en spiral)

Head:

if you’re not familiar with the technique)
R1: 6sc in the ring (6)
R2: inc x 6 (12)
R3: (sc, inc) x 6 (18)
R4: (sc, inc, sc) x 6 (24)
R5: (inc, 3sc) x 6 (30)

R6: (4sc, inc) x 6 (36)
R7: (sc, inc, 4sc) x 6 (42)
R8: (6sc, inc) x 6 (48)
R9: 48 sc around (48)
R10: (inc, 7sc) x 6 (54)
R11-18 (8 rounds): 54 sc around
R19: (dec, 7sc) x 6 (48)
R20: (dec, 6sc) x 6 (42)
R21: (dec, 5sc) x 6 (36)
R22: (dec, 4sc) x 6 (30)
R23: (dec, 3sc) x 6 (24)
R24: (dec, 2sc) x 6 (18)
If you didn’t already start adding some
filling now
R25: (dec, sc) x 6 (12)
R26: dec x 6 (6)
Weave in ends (I think this method makes
the best result)

Hode:

R1: 6fm i ringen (6)
R2: øk x 6 (12)
R3: (fm, øk) x 6 (18)
R4: (fm, øk, fm) x 6 (24)
R5: (øk, 3fm) x 6 (30)

R6: (4fm, øk) x 6 (36)
R7: (fm, øk, 4fm) x 6 (42)
R8: (6fm, øk) x 6 (48)
R9: 48 fm rundt (48)
R10: (øk, 7fm) x 6 (54)
R11-18 (8 runder): 54 fm rundt
R19: (red, 7fm) x 6 (48)
R20: (red, 6fm) x 6 (42)
R21: (red, 5fm) x 6 (36)
R22: (red, 4fm) x 6 (30)
R23: (red, 3fm) x 6 (24)
R24: (red, 2fm) x 6 (18)
Begynn å fyll hodet
R25: (red, fm) x 6 (12)
R26: red x 6 (6)
Fest tråder. (Personlig synes jeg denne
metoden gir best redultat)

Odd the Octopus (Blekkspruten Odd)
Odd the Octopus (Blekkspruten Odd)

Legs (make 8): Ben (lag 8):

Make a magic ring
R1: 6sc in the ring (6)
R2: inc x 6 (12)
R3: (3sc, inc) x 3 (15)
R4-8 (5 rounds): 15 sc around
(15)
R9: (3sc, dec) x 3 (12)
R10-14 (5 rounds): 12 sc (12)
R15: (2sc, dec) x 3 (9)
R16-22 (7 rounds): 9sc (9)
Fill – I used medium amount of
filling for each leg (not firmly,
not loose).
Crochet or sew together end.
(picture below) Leave tail for
attaching later

Lag en magisk ring
R1: 6fm i ringen(6)
R2: øk x 6 (12)
R3: (3fm, øk) x 3 (15)
R4-8 (5 runder): 15 fm rundt (15)
R9: (3fm, red) x 3 (12)
R10-14 (5 runder): 12 fm (12)
R15: (2fm, red) x 3 (9)
R16-22 (7 runder): 9fm (9)
Fyll beina passelig. Hekle eller sy sammen i
enden. (de bildet under). La det være en hale for å
sy fast beinet til hodet senere.

Eyes

End each round with a sl st to the last
st of previous rnd. Start each with a ch
(doesn’t count)
Start with black: R1: 6sc in a magic
ring
Switch to white: R2: incx3, 2hdc in
next 3 sts (12)
R3: (sc, inc)x3, inc, hdc, 2hdc in next

Øyne:
Mrkn: Avslutt hver runde med en kjm til
siste maske fra forrige runde, start runde
med ch1 (teller ikke).
Start med svart garn: R1: 6fm i magisk
ring
Bytt til hvitt garn: R2: økx3, 2hst(2i1) in
neste 3m (12)
R3: (fm, øk)x3, øk, hst, 2hst in neste 3m,
3sts, hdc (20)
R4: (2sc, inc) x 6, sc, inc (27)
hst (20)
R4: (2fm, øk) x 6, fm, øk (27)

Assembling

Eyes; attach to head at R12-17, I kept approx 5 sts between each eye
Øyne; festes på hode (R12-17) ca 5 m mellom øynene
1: White thread: Leave this one for attaching to head. 2. Weave in and cut 3. Black threads;
I just made a few secure knots and cut the thread
1. Hvit tråd ved enden; La denne være for å feste til hodet. 2. Fest og kutt tråden 3. Svarte
tråder; knyt sammen (flere ganger) og kutt tråder
Use the white thread to «secure» the eye to the head with a few loose stitches.
Bruk den hvite endetråden til å feste øye til hodet med noen relativt løse sting.
After this use the same black thread and make 10-12 stitches (as seen on the full picture of
Odd). I like that they are pretty randomly placed/randomly sized – approx 2 st between
each.
Etterpå bruker du den svarte tråden og fester øyet (som sett på fullbilde av Odd) med 10-12
sting. Jeg synes en del av sjarmen er at de er litt tilfeldig plasserte (ca 2m mellom hver) og
litt ulik av størrelse.
Attach legs to head; Approx 4-5 rnds from last round. Before you start attaching try to see
if you get each leg to fit, there shouldn’t be much space between each leg. Above is just a
picture demonstrarting how I planned my leg attachment. Before I started attaching I
removed all legs but one, but you could leave a little pin for help. Attach one leg at time.
Fest ben til hode; Fra siste runde (ca midten på bildet over) teller du 4(-5) runder ut. Prøv
å se at du får plass til alle 8 bein før du syr de på plass. Bildet over er bare en
demoonstrasjon av min planlegging. Før du begynner å sy på beina er det lettere å fjerne
alle, men du kan la det stå igjen en nål som hjelp underveis. Sy på et og et ben.
After attaching the 2nd leg, I like to go back and secure the neighboor leg with a few st.
Når jeg har festet et ben går jeg tilbake til nabobene og syr noen sting (for å sørge for at
beina er ekstra godt festet)
Make sure to secure the end st (marked with arrow above). I noticed myself it was easy to
forget – just a tip!
Pass på at du ikke glemmer å feste/sy inn kanten på beine (merket med pil). Registrerte selv
at den kunne være lett å overse – bare et tips!
Don’t cut thread before you’re all done, go over your octopus and check that each leg is
completely attached. If you notice a gap you can go back securing with one of the threads.
When you’re sure everything is ok cut the threads and you’re done!
La alle trådendene stå til du har sjekket at alle bein er godt festet – i tilfelle bruk en
trådende til å feste litt mer. Til slutt kutter du trådene (når du er sikker på at alt er godt
festet) – og du er ferdig!

 

 

About toolldiy

Check Also

bird

Spring Equinox Bird

Materials: Double Knit wool, main colour and beak/feet colour 3.5mm hook, or any hook to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *